pátek 27. září 2013

Zásady efektivní výuky angličtiny

Zásady efektivní výuky BIEB


Schopnost rozumět

Děti rozumí základnímu významu mateřského jazyka rychleji, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného efektu vychází i výuka angličtiny v předškolním a školním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v angličtině, aniž by samy jakékoliv sdělení formulovaly. Angličtina je osvojována stejně přirozeně jako mateřština, děti chápou smysl celých vět. Lektoři BIEB probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky a podobně.

Využití  oblíbených her a pohybu

Využíváme zážitkové učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, soutěžit a předvádět se. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře a soutěžích. Nejlepší podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry atraktivní a vzrušující a pokud jsou navíc navrženy tak, aby umožnili všem dětem vyniknout. Pohyb je perfektním prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Podvědomé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od skutečnosti, kterou zažívají. Rády napodobují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřštiny. Dochází k podvědomému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvoj kreativity

Děti prožívají scénky,hry a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové nebo akční  prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje ukončení příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s angličtinou jako s jejich mateřštinou.

Zapojení všech smyslů

Mateřštinu si dítě osvojuje prostřednictvím více smyslové motivace, podobně přistupujeme v předškolním a školním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce angličtiny navíc děti procvičují manipulační činnosti, kreativitu a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry, hudební a taneční aktivity.

Střídání aktivit

Děti se soustředí jen na krátkou chvíli, proto je výuka angličtiny BIEB atraktivní a živá prostoupená hrou a pohybem. Činnosti se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podporujíc  aktivitu dětí i činnosti uklidňující. Uplatňují se často věci, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Automatizování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou jistotu a sebedůvěru. Je nutné si uvědomit, že cesta  vstřebávání angličtiny dříve, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý proces. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Lektoři BIEB se snaží o co největší individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Dítě chválíme již za pokus nebo správnou reakci či snahu i při nezdaru.

Záruka kvality

Za efektivní pokrok při výuce angličtiny Vašeho dítka a perfektní přístup našich lektorů ručí Monika Janištinová majitelka a lektorka jazykové školy BIEB.